måndag 30 mars 2009

Sex orsaker till Sveriges olyckor

Magnus Ladulås sigill
”Konung Magnus Ladulås styrelsetid hade för Sveriges rike varit en tid av inre frid och rastlös arbete för att bygga land med lag. Men andra tider kommo snart efter den store lagstiftarens bortgång. I senare tider lär i taket till den kyrka, där han funnit sin gravstad, varit inristad en skrift med röda munkbokstäver, vars latinska lydelse var som följer:

Sex fuerunt, sunt eruntque causae malorum in Svecia:

I) Proprium Commmodum.
II) Latens Odium.
III) Contemtus legume.
IV) Negligentia Communis boni.
V) Faver improvidus in exteros.
VI) Pertinax invidia in suos.

Vilket I översättning betyder:

Sex hava varit, äro och skola bliva orsakerna till Sveriges olyckor:

1. Egennytta.
2. Hemligt hat.
3. Förakt för lagarna.1
4. Liknöjdhet för det allmänna bästa.
5. Obetänksam ynnest mot utlänningar.
6. Hårdnackad avund mot landsmen.

Vi veta icke under vilken tid eller vilka förhållanden dessa ord kommit till. Men under den mansålder, som närmast följde efter Magnus Ladulås, skulle de finna en dyster bekräftelse.”

Citat från ”Svenska Historien för svenska folket” av Emil Svensén, J.A. Lindblads förlag, 1916

Inga kommentarer: